สาระน่ารู้
ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างทนายความ


สัญญาจ้างทนายความ
หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่……………..เดือน…………………………..พ.ศ…………..
ณ บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………………………….
ระหว่าง ข้าพเจ้า……………………………………………………….. อยู่บ้านเลขที่……………..
ถนน………………………ตรอก/ซอย…………………………………… ตำบล/แขวง………………………
อำเภอ/เขต…………………………………………….. จังหวัด………………………………………………..
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง
กับ ข้าพเจ้า………………………………………………………อยู่บ้านเลขที่………………………
ถนน………………………ตรอก/ซอย…………………………………… ตำบล/แขวง………………………
อำเภอ/เขต……………………………… จังหวัด……………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า
ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ทนายความ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญา มีข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และทนายความตกลงรับจ้างเป็นทนายความ โดยให้มีอำนาจตามใบ
แต่งทนายความท้ายสัญญานี้ รวม………………ฉบับ ข้อ 2. ข้อตกลงของการว่าจ้าง
ให้เป็นทนาย………………………………………………………………………………………………………
ตามสำนวนคดีหมายเลขดำที่……………/……………….. คดีหมายเลขแดงที่………………../………………...
ระหว่าง……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………จำเลย
ของศาล………………………………………………ในศาลชั้น………………………………………………..
ข้อ 3. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงค่าจ้างกันดังต่อไปนี้ คือ
ค่าจ้างว่าความในศาลชั้นต้นตกลงให้ค่าจ้างเป็นเงิน…………………บาท (……………………………………)
ค่าจ้างว่าความในศาลอุทธรณ์เป็นเงิน…………………………บาท (………….………………………………)
ค่าจ้างว่าความในชั้นศาลฎีกาเป็นเงิน…………………บาท (…………………………………..………………)
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจ้างเหมาให้ทนายความว่าความจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยผู้ว่าจ้างตกลงให้ค่าจ้างเป็นเงิน…………………บาท       (…………………………………..………………)
ข้อ 4. ในวันทำสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างได้ชำระเงินค่าจ้างให้ไว้เป็นเงิน ……………………………….บาท
(…………………………………………….) ส่วนที่ยังค้างอยู่อีกจำนวนเงิน……………………………….บาท
(…………………………………………….) ตกลงจะชำระให้เป็นงวดดังต่อไปนี้
งวดแรกชำระภายในวันที่………………………………. เป็นเงิน …………………………….บาท
(…………………………………………….)
งวดสองชำระในวันที่………………………………. เป็นเงิน ……..………………………….บาท
(…………………………………………….)
งวด………………ชำระในวันที่………………………………. เป็นเงิน ……………………….บาท
(…………………………………………….)
ข้อ 5. ค่าจ้างว่าความดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมวางศาล ค่าใช้จ่ายต่าง       ๆ ในคดี และ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี ซึ่งผู้ว่าจ้างตกลงจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีที่ศาลส่งประเด็นไปสืบพยานยังศาลอื่น ผู้ว่าจ้างตกลงจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง       ๆ เช่น ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าโรงแรมที่พัก
ข้อ 6. เงื่อนไขข้อตกลงอย่างอื่น ดังจะกล่าวต่อไปนี้
ทนายความต้องส่งมอบสำเนาคำฟ้อง คำให้การ รายงานคดีของศาลในแต่ละนัดที่มีการพิจารณาคดี
และคัดคำเบิกความของพยาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างทราบ
คดีที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย หากทนายความจะให้ทนายในสำนักงานร่วมว่าความต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
ถ้าทนายความทอดทิ้งคดีหรือปล่อยให้คดีขาดอายุความโดยประมาท ต้องคืนเงินทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้าง
ในกรณีที่มีการประนีประนอมและการรับเงินจากคู่ความหรือขอรับเงินคืนต่อศาล ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
เมื่อศาลมีคำพิพากษาไม่ว่าในศาลใดก็ตาม ต้องคัดสำเนาคำพิพากษาส่งมอบให้ว่าจ้าง       และเมื่อคดี
ถึงที่สุดต้องดำเนินการขอรับต้นฉบับเอกสารคืนจากศาลให้ด้วย
อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 7. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยต้องแจ้งให้ทนายความทราบ และชำระค่าจ้างที่ค้างให้ตาม
ส่วนของการทำงาน
ทนายความก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้เช่นกัน โดยต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า       ไม่น้อยกว่า 60
วัน พร้อมกับคืนต้นฉบับเอกสารที่ยังไม่ได้ส่งศาลคืนให้ผู้ว่าจ้างและยังมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างส่วนที่ค้างตาม
ส่วนของการทำงาน
สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ…………………………………………นายจ้าง ลงชื่อ…………………………………………..ลูกจ้าง
(……………………………………………) (……………………………………………..)
ลงชื่อ…………………………………………พยาน ลงชื่อ…………………………………………..พยาน
(……………………………………………) (……………………………………………..)


โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2554
 
อิทธิเดชทนายความ
รับปรึกษาและว่าความทั่วราชอาณาจักร
สายตรงทนายอิทธิเดช
Tel.099-2878291
Tel.099-3232245
Tel.081-8991652
FAX.02-7510978
© Copyright 2011, All Rights Reserved.