สาระน่ารู้
รู้จักทนายความ

ทนายความ

  นักกฏหมายที่ดีได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก มีศักดิ์และสิทธิดำเนินกระบวนการ
ในศาลแทนบุคคลอื่นได้ ( ว่าความแทนผู้อื่นที่ไม่มีความรู้ความสามารถว่าความด้วยตัวเองในศาล )

โดยทั่วไปแล้วเมื่อเกิดคดีความที่ฟ้องร้องกัน ไม่ว่าคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีอื่นๆ กฎหมาย
ไม่ได้บัญญัติว่า ผู้ที่ถูกฟ้อง หรือต้องการจะฟ้องคดีต้องไปจ้างทนายความให้ดำเนินการทุกคดี  ดังนั้น
บุคคลทั่วไปก็สามารถว่าความอย่างทนายความได้ ด้วยตัวเอง ... แต่ด้วยข้อจำกัดที่ประชาชนทั่วไปส่วน
ใหญ่ของประเทศไม่รู้กฎหมายอย่างแท้จริง ไม่รู้วิธิดำเนินกระบวนพิจารณาใน ศาลที่จะว่าความเองได้
และถ้าไปดำเนินกระบวนการโดยที่ตัวเองไม่รู้ก็จะทำให้เสียรูปคดี หรือเสียเปรียบคู่ความอีกฝ่ายที่มี
ทนายความ   เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้มีคดีความทุกคนที่ไม่รู้ข้อกฎหมายจำเป็นต้องว่าจ้างทนายความเพื่อให้
ดำเนินการในศาลแทนทั้งหมดหรือบางส่วน

  ทนายความจึงมีความสำคัญต่อตัวความเป็นอย่างมาก คนที่จะเป็นนักกฏหมายที่เก่งๆ ต้องรู้กฎหมาย
รอบด้าน สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกความได้อย่างดี

  ทนายความคือผู้ที่มีความรู้กฎหมายและได้รับการอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความ และได้รับ
อนุญาตให้ว่าความได้ตามกฎหมาย   ทนายความมีหน้าที่ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแทนตัวความ
ตั้งแต่  ร่างคำฟ้อง  คำร้อง  คำให้การ  ฟ้องแย้ง . คำขอ . คำแถลง . อุทธรณ์ . ฎีกา นำส่งพยานหลักฐาน
นำสืบพยาน  แต่ทนายความไม่มีสิทธิยอมความ หรือจำหน่าย สิทธิหรือดำเนิน..กระบวนการใดๆ ไปใน
ทางจำหน่ายสิทธิของคู่ความ เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะยินยอมโดยชัดแจ้ง

  เมื่อไปปรึกษากฎหมายกับทนายความ ส่วนใหญ่ก็จะต้องดูข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ ของผู้ที่มา
ปรึกษาเพื่อประกอบในการ แนะนำข้อต่อสู้หรือช่องทางของกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ฟ้องคดี หรือสู้คดี
การที่ไปปรึกษาทนายความโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไร มีแต่คำพูดอย่างเดียวมาเล่าให้ฟังอย่างเดียว
ทนายความไม่สามารถที่จะแนะนำหรือชี้ชัดลงไปได้ว่าจะมีข้อต่อสู้หรือข้อโต้แย้งที่ ทำให้คดีมีผลตาม
เจตนารมย์ของผู้ปรึกษา ( พูดง่ายๆ อาจมีข้อผิดในภายหลังได้ " ไม่ถูกต้อง ๑๐๐ % " )  การจะไป
ปรึกษาทนาย ความหรือนักกฎหมายควรที่จะเตรียมเอกสารไปพร้อมกับเล่าข้อเท็จจริงทั้งหมด ( การ
เล่า ข้อเท็จจริง ถึงจะเป็นความผิดจริงๆ ก็ควร จะต้องบอกเล่า เช่น ไปฆ่าคนตายจริง , ข่มขืนเด็กจริง
, กู้เงินจริง , โกงเขาจริง , ลักทรัพย์จริง , มีชู้จริง ฯลฯ )   เพราะถ้าได้ความ จริงแล้ว การหาข้อกฎหมาย
เพื่อทางออกหรือข้อต่อสู้ในศาลก็จะตรงประเด็นตามที่ผู้ปรึกษาต้องการ  แต่ถ้าบอกเล่าไม่หมดปิดๆบังๆ
ก็จะทำให้หาข้อกฎหมายไม่ตรงกับประเด็น ในที่สุดก็แพ้คดี

   ทนายความเมื่อรับว่าความให้กับตัวความแล้ว ไม่ว่าตัวตวามจะเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ได้รับ
ความเสียหายแล้ว หลักการและวิธีการที่กฎหมายกำหนดและต้องปฏฺบัติคือ

   ๑ . ทำหนังสือบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบก่อนจะดำเนินการฟ้องร้องคดีโดยทำเป็นจดหมาย
         ลงทะเบียนตอบรับ หรือบางกรณีไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าว
   ๒ . เมื่อถึงกำหนดวันที่ระบุในหนังสือและอีกฝ่ายไม่ดำเนินการ ทนายความต้องตั้งเรื่องฟ้อง
         คดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้อีกฝ่ายปฏิบัติ   นักกฎหมายที่ดีมีความรู้ความสามารถยังมีอีกมาก . และพร้อมจะทำงานให้กับผู้ว่าจ้างอย่างเต็มที่
ถูกต้องโปร่งใส่ตรวจสอบได้ นักกฏหมายหรือทนายความที่จะรับจ้างทำงานเหล่านี้ .จะให้ความสำคัญ
เรื่องสัญญาว่าจ้างเป็นสิ่งที่ต้องมาเป็นอันดับแรกก่อนเริ่มทำงาน

ที่มา:http://www.thailawyer.net/surapolhk/d01_traffic.htm

โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2554
 
อิทธิเดชทนายความ
รับปรึกษาและว่าความทั่วราชอาณาจักร
สายตรงทนายอิทธิเดช
Tel.099-2878291
Tel.099-3232245
Tel.081-8991652
FAX.02-7510978
© Copyright 2011, All Rights Reserved.