กฏหมายน่ารู้
ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง

ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง

1.      เมื่อถูกฟ้องเป็นจำเลย  ควรปรึกษาทนายความและแต่งตั้งทนายความเพื่อ     

ว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาแทน

2.      เมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การ จะต้องยื่นคำให้การภายในกำหนด

ซึ่งระยะเวลาในการยื่นคำให้การนั้นมีความแตกต่างกัน  ดังนี้

      - คดีทั่วไป จำเลยต้องทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่ได้

รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง

      - คดีมโนสาเร่ เมื่อศาลออกหมายเรียกไปยังจำเลยให้มาศาลและให้จำเลยให้การ

ในวันมาศาล

-          คดีไม่มีข้อยุ่งยาก ศาลจะกำหนดระยะเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การภายในวันใด

วันหนึ่งตามที่ศาลจะเห็นสมควรกำหนดก็ได้

3.      การนับระยะเวลายื่นคำให้การ  จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่จำเลยได้รับหมายเรียก

และสำเนาคำฟ้อง  หรือบุคคลอื่นที่อายุเกิน 20 ปี ซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้านหรือที่ทำงานเดียวกับจำเลย  รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแทนจำเลย

      อย่างไรก็ตาม  หากเป็นกรณีส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยวิธี

อื่น เช่น เจ้าหน้าที่ศาลปิดหมายเรียกและสำเนาฟ้องไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานของจำเลย  หรือประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การนับระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อพ้น 15 วัน  นับแต่วันปิด หรือวันประกาศโฆษณา กล่าวง่ายๆ ก็คือ  จำเลยได้เวลาเพิ่มอีก 15 วัน

            หากจำเลยไม่สามารถยื่นคำให้การภายในกำหนดได้ เช่น มีเอกสารหลักฐานในการต่อสู้คดีจำนวนมาก   จำเลยก็อาจยื่นคำร้องขอให้ศาลขยายระยะเวลายื่นคำให้การได้โดยต้องมีเหตุผลพิเศษอ้างเหตุที่ขอขยายระยะเวลานั้น  และเป็นดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาก็ได้

ที่มา: ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ศาลยุติธรรม

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2554
 
อิทธิเดชทนายความ
รับปรึกษาและว่าความทั่วราชอาณาจักร
สายตรงทนายอิทธิเดช
Tel.099-2878291
Tel.099-3232245
Tel.081-8991652
FAX.02-7510978
© Copyright 2011, All Rights Reserved.