ทนายอิทธิเดชยินดีให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย
อิทธิเดชทนายความ
ทนายความ
 • อิทธิเดชทนายความ
 • รับปรึกษาและว่าความทั่วราชอาณาจักร
 • รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก คดีที่ดิน
 • คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค
 • คดีกู้ยืม คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
 • คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร และเอกเทศสัญญาต่าง ๆ
 • รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
 • เป็นคดีความต้องการปรึกษาทนายความ
 • บริการด้วยความรวดเร็วและซื่อสัตย์กับลูกความ

 • สายตรงทนายอิทธิเดช
  Tel. 099-2878291
  Tel. 099-3232245
  Tel. 081-8991652
  FAX.02-7510978

  E-Mail : aitidach_lawyer@hotmail.com
  ปรึกษาปัญหากฎหมายกับทนายอิทธิเดช เริ่มหัวข้อใหม่-ปรึกษาปัญหา  
  สาระน่ารู้
  จะทำยังไงเมื่อได้รับหมายศาล(กรณีบัตรเครดิต)
  หมายศาลจะถูกส่งไปตามเลขหมายของทะเบียนบ้าน โดยไปรษณีย์จะเป็นคนส่งให้คุณ โดยจะนำไปไว้ในกล่องจดหมายหรือเสียบไว้ที่ประตูบ้าน ไม่ต้องตกใจ หรือเอาไปทิ้งแล้วอ้างว่าไม่ได้รับหมายศาลเด็ดขาด สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือ ให้ตรวจสอบรายละเอียดของหมายศาลว่าจะ
  ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างทนายความ
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยต้องแจ้งให้ทนายความทราบ และชำระค่าจ้างที่ค้างให้ตามส่วนของการทำงานทนายความก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้เช่นกัน โดยต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน พร้อมกับคืนต้นฉบับเอกสารที่ยังไม่ได้ส่งศาลคืนให้ผู้
  รู้จักทนายความ
  โดยทั่วไปแล้วเมื่อเกิดคดีความที่ฟ้องร้องกัน ไม่ว่าคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีอื่นๆ กฎหมาย ไม่ได้บัญญัติว่า ผู้ที่ถูกฟ้อง หรือต้องการจะฟ้องคดีต้องไปจ้างทนายความให้ดำเนินการทุกคดี ดังนั้น บุคคลทั่วไปก็สามารถว่าความอย่างทนายความได้ ด้วยตัวเอง ... แต่
  วิธีการว่าจ้างทนายความ
  เนื่องจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจก็ดี หรือเพราะการดูแลทรัพย์สินมูลค่าสูงก็ดี ทำให้มีความจำเป็นต้องมีทนายเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ เช่น การซื้อขายที่ดินมีมูลค่าสูง อาจต้องมีการสอบสวนความถูกต้องของสิทธิต่างๆในที่ดินให้ชัดเจนเสียก่อน รวมถึงการดำเนิน
  กฎหมายน่ารู้
  การทำพินัยกรรมชาวบ้าน
  ตามปกติเมื่อบุคคลใดตาย มรดกของผู้นั้นจะตกทอดแก่ทายาท คือตกได้แก่บุตร ภรรยา สามี และบิดามารดาของผู้ตาย อย่างไรก็ดีก่อนที่ผู้นั้นตายเขาอาจทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ใครก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิในมรดก ปัญหามีว่าการทำพินัยกรรมนั้นจะทำอย่างไร
  การขอประกันตัวในชั้นศาล
  การขอประกันตัวในชั้นศาลมี 2 ช่วง ช่วงแรกเมื่อ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนำตัวผู้ต้องหามาขอฝากขังต่อศาลและศาลอนุญาต ให้ขังซึ่งถือว่าผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจควบคุมของศาลแล้ว ช่วงที่สอง คือ ช่วงที่ศาลประทับฟ้องของโจทก์ ผู้ต้องหามีสถานะเป็นจำเลย
  ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง
  1. เมื่อถูกฟ้องเป็นจำเลย ควรปรึกษาทนายความและแต่งตั้งทนายความเพื่อ ว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาแทน 2. เมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การ จะต้องยื่นคำให้การภายในกำหนด ซึ่งระยะเวลาในการยื่นคำให้การนั้นมีความแตกต่างกัน
  เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  “ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่น ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทหรือมากกว่านั้น ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา “ผู้ไกล่เกลี่ย” หมายความว่า บุคคลที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
  สิทธิของผู้ต้องหา ตอนที่1
  ในการสอบสวนแต่เดิมนั้นการสอบสวนต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบในคำให้การ ของผู้ต้องหา และมีบันทึกแจ้งสิทธิ ผู้ต้องหามีสิทธิพบและปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนายสองต่อสอง ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิได้รับการเยี่ยมตามสมควร ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิ
  สิทธิของผู้ต้องหา ตอนที่2
  ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้วิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้ พงส. หรือศาลแล้ว แต่กรณีสั่งให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้ต้องหาแล้วเรียกพนักงานแทพย์ผู้นั้นมาให้ ถ้อยคำว่า การตรวจได้ผลประการใด ถ้า พงส.หรือศาลเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้วิกลจริต และไม่สามารถ
  อิทธิเดชทนายความ
  รับปรึกษาและว่าความทั่วราชอาณาจักร
  สายตรงทนายอิทธิเดช
  Tel.099-2878291
  Tel.099-3232245
  Tel.081-8991652
  FAX.02-7510978
  © Copyright 2011, All Rights Reserved.